• تاریخ ثبت : 1394/05/29
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 8885

 

اولین کارگاه آموزشی با عنوان رویکرد نوین در طراحی لرزه ای سازه ها

 • تاریخ ثبت : 1394/06/25
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3668

 • تاریخ ثبت : 1394/05/24
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 5200

فروش ویژه نرم افزار عمران یار با 20%سوبسیت کانون.

 • تاریخ ثبت : 1394/05/07
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 4086

 • تاریخ ثبت : 1394/05/07
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 5879

 • تاریخ ثبت : 1394/05/07
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 4010

 • تاریخ ثبت : 1394/05/01
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 4895

جهت نرم افزاری کردن کلیه امور کانون و همچنین اخذ وام با بهره کمتر طبق تفاهم نامه برای اعضای محترم،شماره حساب بانک ملی مرکزی خود را به کانون ارائه فرمایید و یا