• تاریخ ثبت : 1394/07/05
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3173

 • تاریخ ثبت : 1394/06/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3117

 • تاریخ ثبت : 1394/06/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3691

 • تاریخ ثبت : 1394/05/29
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 6484

 

اولین کارگاه آموزشی با عنوان رویکرد نوین در طراحی لرزه ای سازه ها

 • تاریخ ثبت : 1394/06/25
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2611

 • تاریخ ثبت : 1394/05/24
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3829

فروش ویژه نرم افزار عمران یار با 20%سوبسیت کانون.

 • تاریخ ثبت : 1394/05/07
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2740

 • تاریخ ثبت : 1394/05/07
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 4088