کانون مهندسین آمل در نظر دارد،

مجمع عمومی کانون مهندسین آمل روز یکشنبه 25 تیر 1396 در سالن ارشاد آمل برگزار گردید