انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن آمل برگزار میکند:

کانون مهندسین آمل برای چندمین بار از بدو تاسیس شورای هماهنگی تاکنون، به صورت ممتد،عضو هیات اجرایی کانونهای استان شد