• تاریخ ثبت : 1394/08/13
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3179

کانون مهندسین آمل مجددا برگزار می کند:

 • تاریخ ثبت : 1394/07/18
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3631

 • تاریخ ثبت : 1394/07/08
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2493

مجمع عمومی فوق العاده کانون مهندسین آمل درروز سه شنبه مورخ 7 مهر 1394 با دستورجلسه بررسی اساسنامه در سالن ارشاد آمل برگزار گردید.

 • تاریخ ثبت : 1394/07/05
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3067

 • تاریخ ثبت : 1394/06/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3013

 • تاریخ ثبت : 1394/06/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3569

 • تاریخ ثبت : 1394/05/29
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 6303

 

اولین کارگاه آموزشی با عنوان رویکرد نوین در طراحی لرزه ای سازه ها