فراحوان شرکت در دوره های دو بار در ماه کوهنوردی کانون مهندسین آمل

گروه کوهنوردی کانون مهندسین آمل، مجددا فعالیت خود را جهت اردوهای دوبار در ماه،آغاز نمود، لذا از اعضای محترمی که مایل به شرکت در برنامه های کوهنوردی هستند، خواهشمند است جهت ثبت نام و عضویت گروه به دفتر کانون مراجعه فرمایند.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  3. تاریخچه کانون مهندسین آمل
  4. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل
  5. افتخارات کانون مهندسین آمل

پاسخ