جلسه تودیع و معارفه هیات مدیره دوره هفدهم و هجدهم کانون مهندسین آمل

جلسه تودیع و معارفه هیات مدیره دوره های هفدهم و هجدهم کانون روز یکشنبه مورخ 30 تیر 98 در محل کانون برگزار گردید

و آقای مهندس درفشی ریاست محترم هیات اجرایی ، حکم اعضای جدید هیات مدیره و بازرسین را اهدا کردند.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. سهامی نمودن اموال کانون مهندسین آمل
  3. انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون
  4. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  5. اساسنامه کانون مهندسین آمل

پاسخ