جلسه هم اندیشی جهت انتخابات بازرسین نظام مهندسی استان

جلسه فوق العاده با موضوع هم اندیشی و برنامه ریزی جهت انتخابات بازرسین نظام مهندسی استان راس ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 4شهریور 1397در محل کانون مهندسین آمل برگزار گردید...

آقای مهندس رئوف ، ریاست محترم کانون، ضمن خوش آمدگویی به مدعوین، نظرات خود رو در مورد انتخابات بازرسین نظام استان بیان فرمودند ،سپس همه اعضای حاضر در جلسه پیشنهاداتی در این خصوص ارائه داده و  به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در نهایت مقررگردید جلسه ای نیز روز یکشنبه مورخ 11شهریور 1397 با حضور اصناف مهندسی(کانون،جامعه، انجمن مجریان، انبوه سازان و دفتر نمایندگی آمل)و کاندیدای بازرسین راس ساعت 19 ،در ادامه موضوع مورد نظربرگزار گردد.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. سهامی نمودن اموال کانون مهندسین آمل
  3. انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون
  4. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  5. تاریخچه کانون مهندسین آمل

پاسخ