بازرسین ادوارگذشته کانون مهندسین آمل

  • 1395/05/10
  • بازدید : 3668

سال 1366

1-مهندس محسن ایزدی

2-مهندس نصیر عمرانیان محمدی

سال 1367

1-مهندس فرشید خانزاد

2-مهندس سید محمد حسینی

سال 1369

1-مهندس نادر امیرسلیمانی

2-مهندس محمدرضا نوری آملی

سال 1371

1- مهندس محسنی                  بازرس اصلی

2-مهندس شیداله  یداله تبار      بازرس اصلی

3-مهندس محمد ملکی           بازرس علی البدل

سال 1373

1-مهندس محمدجعفر یزدانی    بازرس اصلی

2-مهندس مسعود توسلی مقدم    بازرس اصلی

3-مهندس علیرضا زرین نژاد   بازرس علی البدل

سال 1375

1-مهندس مسعود توسلی مقدم

سال 1377

1-مهندس مسعود توسلی مقدم            بازرس اصلی

2-مهندس اصغر اسدپور                   بازرس اصلی

3-مهندس نصیر عمرانیان محمدی      بازرس علی البدل

سال 1379

1-مهندس قاسم شیرزاد اسکی                 بازرس اصلی

2-مهندس حسن اسکندری                     بازرس اصلی

3- مهندس عزت اله نوروز پور            بازرس علی البدل

سال 1381

1-مهندس سید مصطفی حسینی                بازرس اصلی

2-مهندس محمد جعفر یزدانی                  بازرس اصلی

3-مهندس اسماعیل خداداد                       بازرس علی البدل

سال 1383

1-مهندس اسماعیل رجبی                     بازرس اصلی

2-مهندس نادر امیرسلیمانی                  بازرس اصلی

3-مهندس محمدجعفریزدانی                 بازرس علی البدل

سال 1386

1-مهندس مرتضی چامه سرا              بازرس اصلی

2-مهندس مرتضی عبدالهی               بازرس اصلی

3-مهندس فرشید لیتکوهی                بازرس علی البدل

سال 1388

1-مهندس عباس جمی                 بازرس اصلی

2-مهندس عزیز اله افلاطون         بازرس اصلی

3-مهندس مجید فلاح                  بازرس علی البدل

سال 1390

1-مهندس مرتضی عبدالهی            بازرس اصلی

2-مهندس جواد اژدری                 بازرس اصلی

3-مهندس علیرضا عالی نژاد        بازرس علی البدل

سال 1392

1-مهندس مرتضی چامه سرا        بازرس اصلی

2-مهندس علی بابایی                 بازرس اصلی

3-مهندس علیرضا عالی نژاد      بازرس علی البدل
 

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. سهامی نمودن اموال کانون مهندسین آمل
  3. انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون
  4. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  5. اساسنامه کانون مهندسین آمل

پاسخ