اعضای محترم هیات مدیره کانون مهندسین آمل

آقای مهندس حسین ایزدی
سمت : رئیس
همراه :             09111251992                                    

 

 


 

 

آقاي مهندس علی  بابایی

سمت : نائب رئيس اول

09111250640

اقای  مهندس سهیل اسلامی

سمت : نائب رئیس دوم

09113272025

آقای مهندس  بهتاش درکائی نزاد


سمت : خزانه دار
تلفن : 09111210437

آقای مهندس  میثم سعادتی


سمت دبیر

تلفن :09112212344

آقای مهندس مهر آرا ناهید


سمت : عضو اصلی

تلفن : 09111253905

آقای مهندس  سید مجتبی  سعیدیان

سمت : عضو اصلی

تلفن : 09121235192


 

آقای مهندس علی فیاض

سمت : عضو اصلی

تلفن : 09113232903

آقاي مهندس  عباس  جمی

سمت : عضو اصلی

همراه :09124740715

 

آقای مهندس محمد جعفر یزدانی

سمت : عضو علی البدل

تلفن:09111214207

 

 

آقای مهندس رضا امیری

سمت: عضو علی البدل


همراه:09111278039

 

آقای مهندس  شیداله یداله تبار عمران


سمت : بازرس

همراه :09111210027
 

آقای مهندس سید علی اصغر دریاباری


سمت : بازرس
همراه :   09111215181
 

 

آقای مهندس  نعمت درزی


سمت : بازرس علي البدل

همراه :09111228139
 

 

 

1