اعضای محترم هیات مدیره کانون مهندسین آمل

آقای مهندس رضا نادر پور
سمت : رئیس
همراه :             09111120815      

                            

 

 


 

 

آقاي مهندس بهتاش درکایی نژاد

سمت : نائب رئيس اول
 

09111210437

اقای  مهندس عادل جلالی

سمت : نائب رئیس دوم  

09111270711

آقای مهندس   سهیل اسلامی     

خزانه دار

09113272025

آقای مهندس  محمد جعفر یزدانی

دبیر

09111214207

آقای مهندس جواد اژدری


سمت : روابط عمومی

تلفن : 09111270716

آقای مهندس  حسین ایزدی آملی

سمت : عضو اصلی

تلفن : 09111251992 

آقای مهندس مرتضی چامه سرا

سمت : عضو اصلی

تلفن : 09111213889

آقاي مهندس  میثم سعادتی

سمت : عضو اصلی

همراه :09112212344


 

آقای مهندس رضا امیری

سمت : عضو علی البدل

تلفن:09111278039


 

 

آقای مهندس مهدی خانپور

سمت: عضو علی البدل


همراه:09113211007

 

 

 

خانم مهندس فرشته نائیجی


سمت : بازرس

همراه :09113252961
 

 
آقای مهندس ربیع شهردار


سمت : بازرس
همراه :   09111008742

 
 

آقای مهندس هادی جعفری


سمت : بازرس علي البدل

همراه :09113250702
 

 

 

 

1