اعضای محترم هیات مدیره کانون مهندسین آمل

آقای مهندس حسین ایزدی
سمت : رئیس
همراه :             09111251992                                    

 

 


 

 

آقاي مهندس بهتاش درکایی نژاد

سمت : نائب رئيس اول
 

09111210437

اقای  مهندس مرتضی  چامه سرا

سمت : نائب رئیس دوم   وخزانه دار

09111213889

آقای مهندس   محمد جعفر یزدانی       

دبیر

09111214207

آقای مهندس  میثم سعادتی

عضو اصلی

09112212344

آقای مهندس سهیل اسلامی


سمت : عضو اصلی

تلفن : 09113272025

آقای مهندس  جواد اژدری

سمت : عضو اصلی

تلفن : 09111270716 

آقای مهندس رضا نادرپور

سمت : عضو اصلی

تلفن : 09111120815

آقاي مهندس  عادل جلالی

سمت : عضو اصلی

همراه :09111270711


 

آقای مهندس رضا امیری

سمت : عضو علی البدل

تلفن:09111278039


 

 

آقای مهندس مهدی خانپور

سمت: عضو علی البدل


همراه:09113211007

 

 

 

خانم مهندس فرشته نائیجی


سمت : بازرس

همراه :09113252961
 

 
آقای مهندس ربیع شهردار


سمت : بازرس
همراه :   09111008742

 
 

آقای مهندس هادی جعفری


سمت : بازرس علي البدل

همراه :09113250702
 

 

 

 

1