نشست هیات مدیره با رئیس محترم بانک تجارت

روز سه شنبه 14بهمن و شنبه 19بهمن ،ریاست محترم بانک تجارت در نشستی با هیات مدیره محترم کانون ،در مورد ارائه تسهیلات بهتر و بیشتر مذاکره کردند.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل
  3. دیدار اعضای جدید کانون با هیات مدیره
  4. بازدید اعضای محترم مکانیک کانون از مجتمع محسنی
  5. جلسات هیات اجرایی مجمع عمومی کانون مهندسین آمل

پاسخ