توافق کانون با شهردار محترم بابت برگه های اتمام عملیات ساختمانی

همکار محترم

درود، احتراماً به اظلاع می رساند طی مذاکرات انجام شده هیات مدیره کانون با شهردار محترم آمل جناب آقای مهندس علی داودی، زین پس کلیه برگه های اتمام عملیات ساختمانی( پایا ن کار) با مهر کانون در شهرداری رسمیت دارند. لذا از شما همکار محترم خواهشمندیم در زیر مهر و امضای خود در برگه های اتمام کار بنویسید:

"بدون مهر کانون مهندسین فاقد اعتبار است."

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. سهامی نمودن اموال کانون مهندسین آمل
  3. انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون
  4. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  5. اساسنامه کانون مهندسین آمل

پاسخ