سهامی نمودن اموال کانون مهندسین آمل

بنا بر مصوب مجمع عمومی مورخ 28 شهریور 1401 کانون مهندسین آمل

جهت سهامی نمودن اموال کانون با مراجعه به کانون از تاریخ 15آبان لغایت 15 آذر 1401 نسبت به اخذ دعوت نامه اقدام فرمایید.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون
  3. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  4. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  5. تاریخچه کانون مهندسین آمل

پاسخ