همایش حقوق و شرح مسئولیتهای مهندسین97.2.17

همایش حقوقی" حقوق مهندسین و شرح مسئولیتهای مهندسین طراح، ناظر و مجری" با امتیاز تشویقی روز دوشنبه 17 اردیبشت سال جاری در دانشگاه شمال آمل برگزار گردید.

 

مطالب مرتبط :
  1. کارگاه آموزشی مسئولیتهای حقوقی و کیفری و ...
  2. کارگاه حقوقی

پاسخ