هیات مدیره جدید کانون مهندسین آمل

روز سه شنبه 9آبان 1402 انتخابات داخلی هیات مدیره و بازرسان دوره نوزدهم کانون مهندسین آمل برگزار شد:

1-آقای مهندس رضا نادرپور                   رئیس کانون                            

 

2             آقای مهندس بهتاش درکایی نژاد     نائب رئیس اول                 

3          آقای مهندس عادل جلالی       نائب رئیس دوم     

4-آقای مهندس سهیل اسلامی            خزانه دار    

5        آقای مهندس محمد جعفر یزدانی         دبیر   

6-آقای مهندس جواد اژدری       روابط عمومی 

7-آقای مهندس حسین ایزدی آملی  عضو اصلی   

8آقای مهندس  مرتضی چامه سرا       عضو اصلی   

9آقای مهندس میثم سعادتی         عضو اصلی  

 

                  

                             

 

10-آقای مهندس رضا امیری                      عضو علی البدل                            

11 آقای مهندس  مهدی خانپور                    عضو علی البدل

 

                   

 

 

 

خانم مهندس فرشته نائیجی              بازرس اصلی                             

آقای مهندس  ربیع شهردار              بازرس اصلی                             

آقای مهندس هادی جعفری             بازرس علی البدل                        

 

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. سهامی نمودن اموال کانون مهندسین آمل
  3. انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون
  4. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  5. اساسنامه کانون مهندسین آمل

پاسخ