کانون مهندسین آمل برای چندمین بار از بدو تاسیس شورای هماهنگی تاکنون، به صورت ممتد،عضو هیات اجرایی کانونهای استان شد

کانون مهندسین آمل در نظر دارد،

مجمع عمومی کانون مهندسین آمل روز یکشنبه 25 تیر 1396 در سالن ارشاد آمل برگزار گردید