کانون مهندسین آمل برای چندمین بار از بدو تاسیس شورای هماهنگی تاکنون، به صورت ممتد،عضو هیات اجرایی کانونهای استان شد

کانون مهندسین آمل در نظر دارد،