همایش حقوقی" حقوق مهندسین و شرح مسئولیتهای مهندسین طراح، ناظر و مجری" با امتیاز تشویقی روز دوشنبه 17 اردیبشت سال جاری در دانشگاه شمال آمل برگزار گردید.