جلسه فوق العاده با موضوع هم اندیشی و برنامه ریزی جهت انتخابات بازرسین نظام مهندسی استان راس ساعت 19 روز یکشنبه مورخ 4شهریور 1397در محل کانون مهندسین آمل برگزار گردید...

همایش حقوقی" حقوق مهندسین و شرح مسئولیتهای مهندسین طراح، ناظر و مجری" با امتیاز تشویقی روز دوشنبه 17 اردیبشت سال جاری در دانشگاه شمال آمل برگزار گردید.