انصراف مهندس ناصر رئوف از شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون مهندسین آمل

 

انتخابات هجدهمین دوره هیات مدیره و بازرسان کانون مهندسین آمل در تاریخ 11/تیر/ 98 برگزار میگردد.داوطلبین جهت نام نویسی از اول وقت اداری 18/خرداد/98 تا پایان وقت اداری 25/خرداد/98 شخصاً به دفتر کانون مراجعه نمایند

تعطیلی پنجشنبه