• تاریخ ثبت : 1393/11/20
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3787

 • تاریخ ثبت : 1393/11/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3913

 • تاریخ ثبت : 1394/01/31
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 6902

کانون مهندسین آمل برگزار می کند:کلاس آموزشی ویترای(نقاشی روی شیشه)ویژه بانوان مهندس عضو کانون.

 • تاریخ ثبت : 1395/05/13
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3001

 • تاریخ ثبت : 1393/10/09
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3423

کانون مهندسین آمل ،،تاکنون موفق به برگزاری نه دوره از کلاس ایمنی شده است.

 • تاریخ ثبت : 1393/09/09
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3078

نتیجه انتخابات میاندوره هیات مدیره دوره شانزدهم کانون مهندسین آمل