• تاریخ ثبت : 1394/08/13
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3005

کانون مهندسین آمل مجددا برگزار می کند:

 • تاریخ ثبت : 1394/07/18
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3348

 • تاریخ ثبت : 1394/07/08
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2341

مجمع عمومی فوق العاده کانون مهندسین آمل درروز سه شنبه مورخ 7 مهر 1394 با دستورجلسه بررسی اساسنامه در سالن ارشاد آمل برگزار گردید.

 • تاریخ ثبت : 1394/07/05
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2875

 • تاریخ ثبت : 1394/06/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 2859

 • تاریخ ثبت : 1394/06/12
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 3338

 • تاریخ ثبت : 1394/05/29
 • شاخه: اخبار کانون ,
 • بازدید : بازدید : 6059

 

اولین کارگاه آموزشی با عنوان رویکرد نوین در طراحی لرزه ای سازه ها