معرفی واحد روابط عمومی

  • 1393/02/31
  • بازدید : 5736

واحدروابط عمومی کانون مهندسین شهرستان آمل ،کلیه اقدامات و فعالیتهای کانون مهندسین شهرستان آمل جهت برقرلری ارتباط موثر و هدفمند با گروههایی که با کانون در ارتباطند (داخلی و خارجی )را برنامه ریزی ،سازماندهی و عملیاتی می نماید.

مطالب مرتبط :
  1. برگزاری جلسات روابط عمومی
  2. روابط عمومی
  3. معرفی کمیته انتشارات
  4. معرفی بانوان
  5. معرفی کمیته آموزش و پزوهش

پاسخ