مصوبات جلسه 33 مورخ 99.3.20

طبق بند 2مصوبات جلسه 33 مورخ 20خرداد 1399، قرار بر این شد جهت صرفه جویی در زمان و تشریفات پرداخت وجوه خدمات مهندسی به اعضا، از کلیه اعضا و درخواست شود شماره حساب یا شماره کارت و شبا خویش را به کانون اعلام نمایند تا از صدور چک  برای تک تک عضو اجتنابب شود.

طبق بند 4 مصوبات جلسه 33 مورخ 20 خرداد 1399، مقرر گردید نشریه مجازی کانون پس از تصویب مقالات توسط هیات مدیره در سایت کانون گنجانده شود. کل هزینه های مربوط توسط ارکان کانون و اعضای داوطلب تامین خواهد شد ، در صورت وجود اسپانسر و ایجاد مازاد درآمد، مابه التفاوت نسبت به تمام مخارج به حساب کانون واریز گردد.

مطالب مرتبط :
  1. مصوبات ورزش
  2. مصوبات جلسه 99 مورخ 94.6.10
  3. مصوبات جلسه 67مورخ 9دی 1393
  4. مصوبات جلسه 68 مورخ 13دی 1393
  5. اولین جلسه کمیته ادواری هیات مدیره کانون مهندسین آمل

پاسخ