جلسه تودیع و معارفه هیات مدیره دوره هفدهم و هجدهم کانون مهندسین آمل

جلسه تودیع و معارفه هیات مدیره دوره های هفدهم و هجدهم کانون روز یکشنبه مورخ 30 تیر 98 در محل کانون برگزار گردید

و آقای مهندس درفشی ریاست محترم هیات اجرایی ، حکم اعضای جدید هیات مدیره و بازرسین را اهدا کردند.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  3. تاریخچه کانون مهندسین آمل
  4. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل
  5. افتخارات کانون مهندسین آمل

پاسخ