ساعت کاری پرسنل

تعطیلی پنجشنبه

طبق بند  6 جلسه  109   مورخ 10 اردیبهشت 1398 هیات مدیره کانون، زین پس کانون مهندسین آمل در روزهای پنجشنبه تعطیل میباشد.

پاسخ