روز مهندس

5 اسفند ، روز مهندس بر همه همکاران عزیز و بزرگوار مبارکباد. موفقیت روز افزونتان را از خداوند منان خواستاریم.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. لیگ والیبال جام مهندس
  3. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  4. تاریخچه کانون مهندسین آمل
  5. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل

پاسخ