انتخابات داخلی هفدهمین دوره هیات مدیره کانون مهندسین آمل

در انخابات داخلی هفدهمین دوره هیات مدیره کانون مهندسین آمل، که روز سه شنبه 28 دیماه، در جلسه هیات مدیره برگزار گردید:

و اعضای منتخب یا اکثریت آرا بعنوان

 

رئیس :آقای مهندس ناصر رئوف

نائب رئیس اول: آقای مهندس سید مصطفی حسینی

نائب رئیس دوم و خزانه دار:آقای مهندس مهرداد فرخ منش

دبیر: آقای مهندس پرویز ابراهیمی زاده عمرانانتخاب شدند.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  3. تاریخچه کانون مهندسین آمل
  4. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل
  5. افتخارات کانون مهندسین آمل

پاسخ