انتخابات داخلی هفدهمین دوره هیات مدیره کانون مهندسین آمل

در انخابات داخلی هفدهمین دوره هیات مدیره کانون مهندسین آمل، که روز سه شنبه 28 دیماه، در جلسه هیات مدیره برگزار گردید:

و اعضای منتخب یا اکثریت آرا بعنوان

 

رئیس :آقای مهندس ناصر رئوف

نائب رئیس اول: آقای مهندس سید مصطفی حسینی

نائب رئیس دوم و خزانه دار:آقای مهندس مهرداد فرخ منش

دبیر: آقای مهندس پرویز ابراهیمی زاده عمرانانتخاب شدند.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. سهامی نمودن اموال کانون مهندسین آمل
  3. انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون
  4. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  5. اساسنامه کانون مهندسین آمل

پاسخ