بازرسین ادوارگذشته کانون مهندسین آمل

  • 1395/05/10
  • بازدید : 1979

سال 1366

1-مهندس محسن ایزدی

2-مهندس نصیر عمرانیان محمدی

سال 1367

1-مهندس فرشید خانزاد

2-مهندس سید محمد حسینی

سال 1369

1-مهندس نادر امیرسلیمانی

2-مهندس محمدرضا نوری آملی

سال 1371

1- مهندس محسنی                  بازرس اصلی

2-مهندس شیداله  یداله تبار      بازرس اصلی

3-مهندس محمد ملکی           بازرس علی البدل

سال 1373

1-مهندس محمدجعفر یزدانی    بازرس اصلی

2-مهندس مسعود توسلی مقدم    بازرس اصلی

3-مهندس علیرضا زرین نژاد   بازرس علی البدل

سال 1375

1-مهندس مسعود توسلی مقدم

سال 1377

1-مهندس مسعود توسلی مقدم            بازرس اصلی

2-مهندس اصغر اسدپور                   بازرس اصلی

3-مهندس نصیر عمرانیان محمدی      بازرس علی البدل

سال 1379

1-مهندس قاسم شیرزاد اسکی                 بازرس اصلی

2-مهندس حسن اسکندری                     بازرس اصلی

3- مهندس عزت اله نوروز پور            بازرس علی البدل

سال 1381

1-مهندس سید مصطفی حسینی                بازرس اصلی

2-مهندس محمد جعفر یزدانی                  بازرس اصلی

3-مهندس اسماعیل خداداد                       بازرس علی البدل

سال 1383

1-مهندس اسماعیل رجبی                     بازرس اصلی

2-مهندس نادر امیرسلیمانی                  بازرس اصلی

3-مهندس محمدجعفریزدانی                 بازرس علی البدل

سال 1386

1-مهندس مرتضی چامه سرا              بازرس اصلی

2-مهندس مرتضی عبدالهی               بازرس اصلی

3-مهندس فرشید لیتکوهی                بازرس علی البدل

سال 1388

1-مهندس عباس جمی                 بازرس اصلی

2-مهندس عزیز اله افلاطون         بازرس اصلی

3-مهندس مجید فلاح                  بازرس علی البدل

سال 1390

1-مهندس مرتضی عبدالهی            بازرس اصلی

2-مهندس جواد اژدری                 بازرس اصلی

3-مهندس علیرضا عالی نژاد        بازرس علی البدل

سال 1392

1-مهندس مرتضی چامه سرا        بازرس اصلی

2-مهندس علی بابایی                 بازرس اصلی

3-مهندس علیرضا عالی نژاد      بازرس علی البدل
 

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  3. تاریخچه کانون مهندسین آمل
  4. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل
  5. افتخارات کانون مهندسین آمل

پاسخ