هیات مدیره جدید کانون مهندسین آمل

روز سه شنبه 8 مرداد 1398، اولین جلسه هیات مدیره دوره هجدهم تشکیل شد .

1-آقای مهندس علی فیاض شاهاندشتی                   رئیس کانون                              

 

                

2-آقای مهندس علی بابایی                نائب رئیس اول                 

3-آقای مهندس میثم  سعادتی                   نائب رئیس دوم     

4-آقای مهندس حسین ایزدی     خزانه دار                                  

5-آقای مهندس مهر آرا ناهید                       دبیر                        

6--آقای مهندس سهیل اسلامی                      مسئول  روابط عمومی  

7-آقای مهندس سید مجتبی سعیدیان               عضو اصلی                    

8-آقای مهندس بهتاش درکایی نژاد                عضو اصلی                           

9-آقای مهندس عباس جمی                         عضو اصلی                          

                             

10-آقای مهندس محمد جعفر یزدانی            عضو علی البدل                             

10-آقای مهندس رضا امیری                      عضو علی البدل                            

 

                   

 

 

 

آقای مهندس شیداله یداله تبار عمران               بازرس اصلی                             

آقای مهندس علی اصغر دریاباری              بازرس اصلی                             

آقای مهندس نعمت درزی       بازرس علی البدل                        

 

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. انتخابات داخلی هیات مدیره دوره هجدهم کانون
  3. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  4. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  5. تاریخچه کانون مهندسین آمل

پاسخ