نمایشگاه صنعت ساختمان کانون

کانون مهندسین آمل ،نمایشگاه صنعت ساختمان را همچون سالهای گذشته درطبقه زیرین کانون برگزار کرد.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  3. مقررات ملی ساختمان
  4. تاریخچه کانون مهندسین آمل
  5. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل

پاسخ