نمایشگاه صنعت ساختمان کانون

کانون مهندسین آمل ،نمایشگاه صنعت ساختمان را همچون سالهای گذشته درطبقه زیرین کانون برگزار کرد.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  3. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  4. مقررات ملی ساختمان
  5. تاریخچه کانون مهندسین آمل

پاسخ