تقدیر از تیم والیبال کانون

در جلسه ای، از اعضای محترم تیم والیبال کانون ،جهت کسب مقام دوم در مسابقات لیگ والیبال کانونهای استان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. لیگ والیبال جام مهندس
  3. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  4. تاریخچه کانون مهندسین آمل
  5. هیات مدیره گذشته کانون مهندسین آمل

پاسخ