تقدیر از تیم والیبال کانون

در جلسه ای، از اعضای محترم تیم والیبال کانون ،جهت کسب مقام دوم در مسابقات لیگ والیبال کانونهای استان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

مطالب مرتبط :
  1. هیات مدیره کانون مهندسین آمل
  2. فرم رزومه جهت ثبت نام در کمیته های کانون
  3. لیگ والیبال جام مهندس
  4. اساسنامه کانون مهندسین آمل
  5. تاریخچه کانون مهندسین آمل

پاسخ