اولین جلسه کمیته ادواری هیات مدیره کانون مهندسین آمل

اولین جلسه کمیته ادواری هیات مدیره کانون،روز شنبه 11بهمن با حضور جمعی از اعضای محترم هیات مدیره های گذشته ،درکانون مهندسین آمل تشکیل شد.که پس از صحبتهای انجام شده حول محورهای مختلف،وانجام برنامه موسیقی ،از اعضای محترم حاضر در جلسه و همچنین هیات مدیره محترم کانون تقدیر بعمل آمد و جهت صرف شام به رستوران لاله زار رفتند.

 

مطالب مرتبط :
  1. برگزاری جلسات کمیته آموزش و پژوهش
  2. جلسات کمیته ورزش
  3. برگزاری جلسات کمیته انتشارات
  4. برگزاری جلسات کمیته رفاهی
  5. هیات مدیره کانون مهندسین آمل

پاسخ